Redegjørelse etter åpenhetsloven

Taxisentralen i Bergen AS er omfattet av åpenhetsloven og utarbeider en årlig redegjørelse knyttet til konsernets arbeid for å fremme virksomhetens respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med leveranser av transporttjenester, konsepter og utstyr.

For å sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan selskapet håndterer eventuelle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, publiseres denne redegjørelsen på selskapets hjemmeside.

Ref:     https://www.bergentaxi.no / https://www.07000.no

Foretatte vurderinger gjelder for perioden 01.01.22 til 19.06.23.

Gjennomføring av aktsomhetsvurderinger

Aktsomhetsvurderinger (due diligence) innbefatter de prosesser og aktiviteter som utføres for å kartlegge, forebygge og begrense negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Kort sagt går prosessen ut på å

 • Sørge for at virksomheten er bevisst det ansvaret den har
 • Gjøre seg kjent med virksomhetens påvirkning på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
 • Sette i verk tiltak for å redusere faktisk eller mulig negativ påvirkning
 • Følge med på om tiltakene virker
 • Informere om tiltak og hvordan de virker
 • Sørge for gjenoppretting der skade er skjedd

Prosessen gjelder ikke bare virksomheten selv, men også forhold den bidrar eller medvirker til, samt forhold den er knyttet til gjennom leverandører og underleverandører. Morselskapets aktsomhetsvurderinger omfatter også aktivitetene i datterselskapene.

For Taxisentralen i Bergen AS omfatter aktsomhetsvurderingene i hovedsak aktiviteter hos:

 • Taxisentralen i Bergen AS
 • Datterselskapene:
  • Taxigården AS
  • Taxiøkonomi AS
  • Taxidrift AS
  • BKT AS
  • 07000 Mobility AS
 • Tilsluttede løyvehavere / aksjonærer / sjåfører
 • Samarbeidende taxilag og løyvehavere

Ansvarliggjøring – retningslinjer for ansvarlig næringsliv

Selskapet skal følge styrets overordnete retningslinjer knyttet til respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. I dette inngår:

Kartlegge og vurdere negative konsekvenser

Selskapet har ikke identifisert faktiske negative konsekvenser knyttet til brudd på grunnleggende menneskerettigheter eller uanstendige arbeidsforhold i virksomheten.

Det foreligger risiko for negative konsekvenser innenfor følgende områder:

 • Generell manglende etterlevelse
 • Generelle rammebetingelser og inntektsmuligheter for tilsluttede løyvehavere
 • Arbeidsforhold for sjåfører ansatt hos løyvehavere – risiko for sosial dumping
 • Rase- og/eller kjønnsdiskriminering
 • Manglende integrering av innvandrere
 • Tilsvarende risiko hos samarbeide taxilag/løyvehavere

Sette i verk tiltak for å stanse, forebygge eller begrense konsekvenser

Tiltak knyttet til aktiviteter i Taxisentralen i Bergen AS:

 • Ivareta og følge opp selskapets internkontrollsystemer
 • Ha avtale med Bedriftshelsetjeneste, samt aktivt AMU
 • Medlem i NHO – ivareta forpliktelser ihht Standardoverenskomsten
 • Etablerte varslingsmekanismer: Tillitsvalgtapparat, Amu, Verneombud, Varslingsrutine
 • System for klagehåndtering fra kunder

Tiltak knyttet til tilsluttete løyvehavere/sjåfører:

 • Opplæring/kursing av alle sjåfører
 • Egenutviklet HMS materiell for løyvehavere
 • Samlet/felles medlemskap i bedriftshelsetjeneste
 • Felles yrkesskadeforsikring – for sjåfører og løyvehavere
 • Balansere innkjørt omsetning – sett i forhold til provisjonsbetaling og behov for leveringsevne:
  • Regulere antall løyver/reserveløyver/biler ihht etterspørsel
  • Styret deltar direkte i vurderingene
 • Avstå fra å levere tilbud på anbud hvor priser er uansvarlige
 • Kollektivt medlemskap i Norges Taxiforbund – aktivt tillitsmannsapparat
 • Demokratisk organisasjon – med løyvehavere som eiere

Øvrige selskaper

 • Taxiøkonomi leverer regnskapstjenester til løyvehavere, og bidrar til å sørge for oppfølging av riktig lønn, skattetrekk, OTP osv.
 • 07000 Mobility er et kjedeselskap, som med sine kjerneverdier, kompetanseopplegg og retningslinjer bidrar til ansvarlighet

Behandlet av styret i
Taxisentralen i Bergen AS 19. juni 2023.