07000 Bergen Taxi - PRISER

Gjelder fra 1. juli 2019

 

Priser er gitt med hjemmel i «Forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn», fastsatt av Konkurransetilsynet 30.09.2010.

Løyvepliktig drosjetransport skal benytte parallelltakst, som innebærer prisberegning basert på samtidig anvendelse av tidstakst og avstandstakst under hele turen.

 

1. Virkeområde

 

Prisbestemmelsene gjelder persontransport av inntil 16 personer og gjelder for alle taxier og transportører tilsluttet 07000 Bergen Taxi.

 

2. Priser

 

Priser er maksimalpriser for løyvepliktig persontransport i 07000 Bergen Taxi. Det må ikke uten godkjennelse fra 07000 Bergen Taxi regnes høyere priser enn gjeldende pristabell.

Priser gjelder for persontransport og inkluderer 12% merverdiavgift.

Startpris for et transportoppdrag fastsettes ut fra antall passasjerer oppdraget er bestilt til.

Tids- og kilometertakster fastsettes ut fra antall passasjerer i bilen og justeres når noen går av eller kommer på.

 

07000 Bergen Taxi kan etablere faste priser på gitte transportstrekninger.

 

Når kunde oppgir en tilstrekkelig definert leveringsadresse skal det uoppfordret gis et pristilbud, inkludert alle avgifter. Kunden skal betale den laveste prisen av oppgitt pristilbud, taksameterpris og eventuelle fastpriser på strekningen.

 

For kontrakts- og anbudsoppdrag gjelder egne priser og transportregler.

For annen transport enn persontransport, for eksempel pakketransport, gjelder egne priser og egne merverdisatser (25%).

 

3. Tillegg

 

Bomavgift og Flyplassavgift

 

På oppdrag innen Bergen kjøreområde (Bergen, Askøy, Sotra) tilkommer bomavgift på kr. 6,00 inkl. mva.

På oppdrag fra Bergen Lufthavn (Flyplass og Heliport) tilkommer flyplassavgift på kr. 15,00 inkl. mva. (avgift ihht. enhver tids gjeldende avgift fra Avinor).

 

Vederlag for ekstra tidsbruk

 

For tidsbruk som skyldes venting på bilens passasjerer kan det regnes vederlag i henhold til pris (kr/min) oppgitt pr. tidsperiode, ref. pristabell i punkt 2.

 

Forhåndsbestilling

 

Taksameterbeløp ved avtalt hentetidspunkt skal ikke overstige startpris for oppdraget slik det fremgår av pristabell i punkt 2.

 

Vederlag for ekstra forutsigbar venting

 

Ved ekstra forutsigbar tidsbruk relatert til returkjøring til Bergen kjøreområde, f.eks. tidsbruk knyttet til fergereiser eller kjente veisperringer, kan det regnes vederlag i henhold til pris (kr/min) oppgitt pr. tidsperiode, ref. pristabell i punkt 2. Tidsbruk skal kunne dokumenteres.

 

Fergebillett, bompenger utenfor Bergen kjøreområde o.l.

 

Fergebillett, parkeringsavgift, bompenger utenfor Bergen kjøreområde o.l. belastes kunden i sin helhet. Slike utlegg tillegges mva. og legges inn i taksameteret som en del av tjenesten.

 

Dersom sjåfør grunnet oppdragets lengde må overnatte utenfor hjemstedet, kan det regnes vederlag for nødvendige utgifter til kost og losji etter statens reiseregulativ.

 

4. Kjøring av bagasje

 

Det beregnes ikke tillegg i prisen for transport av medbrakt bagasje eller sammenleggbar rullestol.

 

5. Spesialoppdrag

 

For oppdrag som krever spesielle forberedelser og har krav til ekstra serviceytelser i forbindelse med transporten prises av Kundeservice, normalt som forhåndsavtalt fastpris.

 

6. Kvittering

 

Turens totalpris, inkludert eventuelle tillegg, skal fremgå av taksameteret og taksameterkvitteringen. Kunden skal alltid tilbys kvitteringen.

 

7.  Plikt til å oppbevare prisbestemmelsene

 

Prisbestemmelsene skal oppbevares i taxien og forevises passasjerene på oppfordring.